I
(1) (形声。 小篆字形。 从壶, 吉声。 ""的大写。 本义: 专一)
(2) 同本义 [single-minded]

壹, 专一也。 --《说文》

君子壹教, 凝子壹学, 亟成。 --《荀子·大略》

与人之壹也。 --《左传·文公三年》。 注: "壹, 无贰心。 "

若琴瑟之专壹, 谁能听之?--《左传·昭二十年》

(3) 又如: 壹心(同心; 专心); 壹德(谓一心一意); 壹意(专心致志); 壹定(一贯不变, 固定不变)
(4) 统一; 一致 [united; identical]

圣人之为国也, 壹赏, 壹刑, 壹教。 --《商君书·赏刑》

(5) 又如: 壹同(统一); 壹统(一统); 壹意(统一意志); 壹体(一致, 如同一个整体); 壹气(元气, 统一不杂之气)
(6) 皆; 一概; 一律 [all; one and all]

自天子以至于庶人, 壹是皆一修身为本。 --《礼记·大学》

(7) 又如: 壹是(一概, 一律); 壹概(一概, 犹言齐一); 壹切(一切; 全部); 壹匡(一匡。 使一切得到匡正)
(8) 一样; 等同; 同一 [same; equal]

镇静者修之, 则壹。 --《国语·晋语七》

(9) 又如: 壹齐(齐一, 划一); 壹体(如同一个整体)
II
(1) ""的大写 [one]

节以壹惠。 --《礼记·表记》

君答壹拜。 --《仪礼·士相见礼》

(2) --常用于支票、 银行票据等, 以避免差错或涂改

古书及汉人用字, 如一之与壹, 二之与贰, 三之与叁, 其义皆同。 --《容斋五笔》

(3) 表示数量、 次数 [one]。 如: 壹再(一再。 一次再次, 再三); 壹倡三叹(谓一人歌唱, 三人应和); 壹尊(一尊。 谓共尊立一帝); 壹适(一度贡举或推荐)

Advanced Chinese dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I yī 〡 〔《廣韻》於悉切, 入質, 影。 〕 1.表示數量、次數。 《詩‧召南‧騶虞》: “彼茁者葭, 壹發五豝。” 《儀禮‧聘禮》: “公於賓壹食再饗。” 鄭玄 注: “古文壹皆為一。” 宋 洪邁 《容齋五筆‧一二三與壹貳三同》: “古書及 漢 人用字, 如一之與壹, 二之與貳, 三之與三, 其義皆同。” 2.專一。 《左傳‧昭公二十六年》: “今王室亂, 單旗 、 劉狄 , 剝亂天下, 壹行不若。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 【일】 하나; 전일하다; 통일하다; 순박하다. 壺 (병호) + 吉 (길할길) 士부 9획 (총12획) one, used in accounting and banking イチ·ひとつ 壹意 (일의) 한곱 일에 뜻을 오로지 함 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — 拼音: yi 解释: 一的大写字体。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:yi 一的大寫字體。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — yī (1) ㄧˉ (2) 一 的大写。 (3) 郑码: BWJU, U: 58F9, GBK: D2BC (4) 笔画数: 12, 部首: 士, 笔顺编号: 121451251431 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 일 한 12 strokes 선비사+갓머리+한일+입구+돼지해머리+콩두 …   Korean dictionary

 • 壹氣 — (壹氣, 壹气) 元氣, 純一不雜之氣。 古代哲學家又稱之為“專氣”。 《楚辭‧遠游》: “見 王子 而宿之兮, 審壹氣之和德。” 王逸 注: “究問元精之秘要也。” 王夫之 通釋: “壹氣, 老子 所謂專氣。” 吳文英 注: “壹氣, 純一不雜之氣。” 《楚辭‧遠游》: “壹氣孔神兮, 於中夜存。” 洪興祖 補注: “壹, 專也;孔, 甚也。” 清 姚鼐 《題四更山吐月圖》詩: “壹氣孔神中夜持, 仰首雲隙先見之。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 壹气 — (壹氣, 壹气) 元氣, 純一不雜之氣。 古代哲學家又稱之為“專氣”。 《楚辭‧遠游》: “見 王子 而宿之兮, 審壹氣之和德。” 王逸 注: “究問元精之秘要也。” 王夫之 通釋: “壹氣, 老子 所謂專氣。” 吳文英 注: “壹氣, 純一不雜之氣。” 《楚辭‧遠游》: “壹氣孔神兮, 於中夜存。” 洪興祖 補注: “壹, 專也;孔, 甚也。” 清 姚鼐 《題四更山吐月圖》詩: “壹氣孔神中夜持, 仰首雲隙先見之。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 壹鬱 — (壹鬱, 壹郁) I 沉鬱不暢。 多指情懷抑鬱。 《漢書‧賈誼傳》: “誶曰: ‘已矣!國其莫吾知兮, 子獨壹鬱其誰語?’” 顏師古 注: “壹鬱猶怫鬱也。” 唐 黃滔 《秋色賦》: “驅走群言, 寫壹鬱之懷矣。” 宋 歐陽修 《新營小齋鑿地爐輒成五言三十七韻》: “氣候常壹鬱, 天日每陰翳。” 清 黃宗羲 《辭張郡侯請修郡志書》: “而欲以壹鬱之懷, 枯槁之容, 規其百一, 豈不虞有畫虎之敗哉?” 章炳麟 《<韻文集>自序》: “既壹鬱無與語, 時假聲均以寄悲憤。” II… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 壹郁 — (壹鬱, 壹郁) I 沉鬱不暢。 多指情懷抑鬱。 《漢書‧賈誼傳》: “誶曰: ‘已矣!國其莫吾知兮, 子獨壹鬱其誰語?’” 顏師古 注: “壹鬱猶怫鬱也。” 唐 黃滔 《秋色賦》: “驅走群言, 寫壹鬱之懷矣。” 宋 歐陽修 《新營小齋鑿地爐輒成五言三十七韻》: “氣候常壹鬱, 天日每陰翳。” 清 黃宗羲 《辭張郡侯請修郡志書》: “而欲以壹鬱之懷, 枯槁之容, 規其百一, 豈不虞有畫虎之敗哉?” 章炳麟 《<韻文集>自序》: “既壹鬱無與語, 時假聲均以寄悲憤。” II… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.